top of page

Peter Frissen

IMG-20201220-WA0052_edited_edited.jpg

Publicist | Uitgever

  • LinkedIn Social Icon

Blogabonnement

We leven vandaag de geschiedenis van morgen. Of het daarbij gaat om ons persoonlijke wel en wee of om gebeurtenissen op het wereldtoneel; alles wortelt in het verleden. Om zicht te krijgen op wat ons te wachten staat in de toekomst, is het dus behulpzaam om oog te hebben voor onze historie.

In de blogs die ik publiceer leg ik - als mogelijk - die verbinding met het verleden. Ik beoog in mijn bijdragen constructief kritisch te zijn en aan te zetten tot reflectie en daarbij ook aandacht te geven aan thema's die in de media geen of onvoldoende aandacht krijgen of, nog erger, worden gecensureerd omdat ze niet passen in het narratief van de nieuwszender, zoals bijvoorbeeld LinkedIn waarop ik de afgelopen jaren vele honderden bijdragen heb geplaatst, maar die voor de gebruikers bepalen wat wel/niet geschikt voor hen is. Een vorm van bevoogding die ik niet langer acceptabel vind, temeer niet omdat vaak onduidelijk is welke criteria daarbij gehanteerd worden en dan heb ik het in het bijzonder over 'shadow banning'.

Abonnees op mijn blogs kunnen minimaal eens in de veertien dagen een bijdrage verwachten op het terrein van recht, politiek en geschiedenis. Actuele gebeurtenissen zullen vaak de aanleiding vormen voor de bijdragen, maar ook de geschiedenis kan de aanzet vormen om te komen tot een bespiegeling.

In de loop van 2024 zal ook een begin worden gemaakt met blogs van gastauteurs op uitnodiging.

Om abonnee te kunnen worden, dient u zich eerst aan te melden als lid van deze site. Klik op de link hierna of rechtsboven in de header van deze site.

Meer van PMJJFrissen.com

Logo Iustitia Scripta wit.png
Logo Historia.png
Logo Politica.png
Logo Varia.png
legal-logo.png
CensuurLinkedIn
De schokkende realiteit in beeld gebracht
Gisteren schreef ik een bijdrage op LinkedIn, die zoals zo vaak als het gaat om de oorlog van Israël tegen Hamas gecensureerd wordt of minimaal met twee maten wordt beoordeeld. Hierna vindt u schermopnames van die bijdrage, zodat u er toch kennis van kunt nemen. In deze bijdrage (ik reageer op een bijdrage van een andere LinkedIn-gebruiker: Micah Bresler) wordt naar zeer schokkend beeldmateriaal verwezen. Echter wordt vooraf gewaarschuwd over de aard van de beelden, dus de gebruikers van LinkedIn kunnen zelf bepalen of ze het willen zien of niet. Om die reden zal de bijdrage van Micah Bresler zijn verwijderd en iedereen die daarnaar verwezen heeft, wordt automatisch mee gecensureerd. Ik vind dat een onacceptabele ingreep in de vrijheid van meningsuiting; een grondrecht dat ook geldt tussen private partijen onderling, maar tot op heden komen de Social Media ermee weg in de meeste gevallen, daartoe vaak ook nog aangemoedigd door overheden die in toenemende mate voor haar burgers wil bepalen wat ze wel en niet te zien krijgen. Sinds de pogrom op 7 oktober zien we de meest schokkende beelden uit Gaza, zonder dat die worden verwijderd. Ik kan niet anders dan concluderen dat er op z'n minst met meerdere maten wordt gemeten. Hierna dus de schermopnames waaraan ik zojuist refereerde. Tevens de link naar de website met de beelden (ik waarschuw u zeer nadrukkelijk voor de aard van die beelden, maar ze laten wel heel expliciet zien waartoe de gevaarlijke ideologie van extremistische (religieuze) groepen leidt en maakt ook begrijpelijk waarom Israël dit een oorlog tegen Hamas noemt. Een oorlog waarin helaas ook slachtoffers vallen die in dit geval misbruikt worden als onderdeel van de strategie van Hamas om de publieke opinie aan haar zijde te krijgen. Helaas zijn ze daartoe tot op heden goed geslaagd, geholpen door kwaadwillenden, goedbedoelenden en m.i. naïevelingen die zich voor het karretje laten spannen in een reflex om op de beelden uit Gaza te reageren. Ieder kind (maar ook iedere volwassene) die het slachtoffer is van dit beleid van Hamas, is er één teveel, maar helaas zijn deze gevaarlijke groeperingen niet te bestrijden met een waterpistool of een goed gesprek bij een kop thee.

Bron: het oorspronkelijk linkadres was: https://www.linkedin.com/posts/activity-7151730983849926658-lbjW?utm_source=share&utm_medium=member_android&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BiGoQh%2FSyT9SvF9mjGEMGXg%3D%3D)

English text

The shocking reality brought into focus

Yesterday, I wrote a contribution on LinkedIn, which, as so often when it comes to Israel's war against Hamas, is censored or at least subject to double standards. Below are screen shots of that contribution, so you can take note of it anyway. This contribution (I am responding to a contribution by another LinkedIn user: Micah Bresler) refers to very shocking footage. However, there is advance warning, so LinkedIn users can decide whether they want to see it or not. For that reason, Micah Bresler's contribution will have been removed and anyone who referred to it will automatically be censored along with it. I find this an unacceptable interference in freedom of speech; a fundamental right that also applies between private parties, but until now the social media have gotten away with it in most cases, often encouraged to do so by governments that increasingly want to determine for their citizens what they can and cannot see. Since the pogrom on 7 October, we have been seeing the most shocking images from Gaza without being removed. I cannot help but conclude that there are, at the very least, double standards. 

Herewith the screen shots to which I just referred. Also the link to the website with the images (I warn you very strongly about the nature of those images, but they do show very explicitly what the dangerous ideology of extremist (religious) groups leads to and also makes it understandable why Israel calls this a war against Hamas. A war in which, unfortunately, there are also casualties, which in this case are abused as part of Hamas' strategy to get public opinion on its side. Unfortunately, they have so far succeeded well in doing so, aided by malicious, well-meaning and, in my opinion, naive people who allow themselves to be taken for a ride in a reflex to react to the images from Gaza. Every child (but also every adult) who is a victim of this Hamas policy is one too many, but unfortunately these dangerous groups cannot be fought with a water pistol or good conversation over a cup of tea.


Source : The original link address was:  https://www.linkedin.com/posts/activity-7151730983849926658-lbjW?utm_source=share&utm_medium=member_android&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BiGoQh%2FSyT9SvF9mjGEMGXg%3D%3D)
Screenshot_20240113_015329_LinkedIn.jpg

Ik waarschuw nogmaals voor de gruwelijkheid van deze beelden, dus als u niet tegen deze gruwelijkheden kunt - en wie kan dat wel - dan raad ik u aan om ze niet te bekijken, maar omdat ik u wel in de gelegenheid wil stellen om die keuze te maken, heb ik de link naar deze website toch opgenomen.

bottom of page